شیارهای مارپیچ شکل درون مهره و روی پیچ رزوه می‌گویند.

رزوه کاری

انواع رزوه یا دنده(کلمات متداول در بازار):

دنده میلیمتری، دنده درشت، دنده ریز، دنده ریز آلمان، دنده ژاپنی و ...

کاربرد دنده پیچ در میزان لقی پیچ به نسبت جاییکه پیچ بسته میشود است. مثلا در مورد پیچ و مهره های شش گوش هر چه رزوه ها ریزتر باشند برای قطعاتی که لرزش بیشتری دارند مناسب تر هستند. در مورد پیچ های خودکار هر چه جنس قطعات نرم تر باشد دنده های درشت تر لقی کمتری خواهند داشت(مثل دیوار گچی). همچنین مقدار رزوه ها بر اساس استانداردهای مختلف متفاوت است (نیم رزوه ،تمام رزوه درمورد پیچ)

چشم انداز