آلیاژکاری

نویسنده : نویسنده موضوع : دانستنی ها بدون دیدگاه

فرایند ترکیب فلزات مختلف با هم یا ترکیب فلز و غیر فلز را آلیاژ کاری گویند. تنظیم و تعدیل هر کدام از فلزات در یک آلیاژ به عنوان یک ویژگی جدید تلقی می گردد.